Chính sách môi trường (ISO 14001) - YOKOHAMA TYRE VIET NAM
Quay lại

Chính sách môi trường (ISO 14001)

Với phương châm “Bảo vệ môi trường là nền tảng cho sự phát triển bền vững”, Công ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam cam kết:

  1.  Tích cực giải quyết các vấn đề môi trường và thực hiện áp dụng kiểm soát theo yêu cầu của pháp luật và các yêu cầu khác về môi trường.

  2.  Thiết lập kế hoạch và thực hiện các biện pháp giảm thiểu việc gây ô nhiễm môi trường.

  3.  Thiết lập và thực hiện kế hoạch giảm thiểu rác thải gây ô nhiễm và tiêu hao năng lượng.

  4.  Tích cực thực hiện các hoạt động trồng cây và tham gia các hoạt động cộng đồng về môi trường.

  5.  Thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý môi trường và đảm bảo các nhân viên đều được đào tạo kiến thức về các hoạt động môi trường.

  6.  Phổ biến chính sách đến tất cả các nhân viên, các bên liên quan và có sẵn trong cộng đồng.
         
                                                             Bình Dương, Ngày   10  tháng   08  năm 2012
                                                                                      Tổng giám đốc