1. Trang chủ
    2. Bảo quản lốp
    3. Điểm cần lưu ý khi lựa chọn lốp

Điểm cần lưu ý khi lựa chọn lốp

Đường kính của vành phải khớp với đường kính trong của lốp.